Aktuellt

Vår 2014

Ramsholmen snyggare

Kosterstiftelsen har gjort en insats på Ramsholmen i vinter. Sotiga höga enar efter tidigare entreprenörers eldande har avlägsnats och taggiga buskage som legat på ängarna efter röjsågning har eldats upp. Arbetet har varit besvärligt, med tanke på väder och vind och omfattning på områden som hade bränts. Nu ser dock betesmarkerna betydligt bättre ut. Arbetet avslutades i mitten på mars.

Kosterstiftelsen AB strandstädar igen

Också i år sköter Kosterstiftelsen strandstädningen i Kosterhavets nationalpark och en del angränsande områden (bortsett från Saltö som sköts av en annan entreprenör). Vi räknar med att lägga upp arbetet på samma sätt som tidigare år: start i slutet på mars, så att Mörholmen, Käbblingarna och andra fågelskyddade holmar städas först. Två båtförare är engagerade för att växelvis ta ut arbetsstyrkan till holmarna, därutöver kommer ca tio personer att vara involverade i arbetet.

Höst 2013

Saltholmen snyggas till

I oktober har vi arbetat med att snygga upp på Saltholmen efter den ljungbränning som gjordes i våras - och som spred sig i enbuskagen. På Saltholmen har det sett tråkigt ut med en massa sotiga skelett från enar och en del träd. Det har vi nu till stora delar röjt bort och eldat upp. Förhoppningsvis till glädje för kommande besökare på ön. Ett annat plus är förstås att mer betesmark blottlagts. Arbetet beräknas bli klart tidigt i november. En liknande insats ska vi sedan göra på Ramsholmen.

Röjning på Tångudden

I höst ( september och oktober ) har Kosterstiftelsens AB röjt ett ganska stort område vid Tångudden, Brevik. Det är en fortsättning på tidigare röjningar och har framför allt tagit sikte på att få bort de stora mattorna med krypenar som spritt sig. Kvar blir nu i stället strandnära betesmarker som anses ha ett mycket högt naturvärde.

Sommer 2013

Elva ton sopor på stränderna

Strandstädningen för säsongen 2013 påbörjades den 27 mars och avslutades i och med turen till fågelskyddsområdet Torgrimmen den 23 augusti. I ton uppgick sopmängden till cirka 11 ton. Enligt statistiken från Strömstads miljövårdsanläggning levererade vi in 9,72 ton brännbart plus 300 kilo glas och 360 kilo metallskrot. Till det kommer spillolja, aerosoler, pyrotekniska föremål, lysrör och annat miljöfarligt avfall. Som vanligt är det plast i alla storlekar och former som dominerar på stränderna. Bland de lite mer udda ”fynden” i år märks vraket från en vattenscooter. Ett kadaver från en tumlare från Hamneholmen bärgades och prover ( ryggfena och tänder ) har skickats till Naturhistoriska riksmuseet. Vi har noterat en hel del död fågel på holmarna. I Brevik har vi tagit hand om ett oljespill som letat sig ner i gruset vid stranden. Vi säckade oljebemängd tång och grus och transporterade in det i särskild ordning i big-bags. Basteviken har som brukligt ägnats särskild uppmärksamhet. Efter överenskommelse med nationalparksledningen och kontakt med Strömstad kommuns arbetslivsenhet städade vi i år också komplexet Syd- och Nord-Långö, Syd-och Nord-Hällsö med fokus på de västra stränderna.

Vår 2013

Dagens fynd: en hummer!

Även den här säsongen sköter Kosterstiftelsens AB strandstädningen i Kosterhavets Nationalpark och angränsande naturreservat. Efter drygt en veckas arbete ute på holmar och skär ser det ut som om sopmängden är betydligt mindre jämfört med 2012. Vi får väl se om den prognosen håller när de första västliga hårda vindarna sätter in. Bortsett från kylan och isen har vädret varit fint och jobbet flutit på bra. Vi har betat av Nordkosters Tenholmar, Hällsholmen, Nyp- och Jutholmen, Hästholmen och Måskär i Kosterskärgården. På andra sidan fjorden har vi städat Kockholmen och Saltö. Från Ängklåvabukten på Saltö har vi bärgat delar av en trål. Annars är det väl ”sopor as usual” dvs plast, pet-flaskor, bildäck, dunkar, glas. Vi för statistik holme för holme. På t ex Kockholmen blev det 22 säckar och 5 fiskbackar och en del glas. På Saltö stannade det vid 10 säckar. Några ställen, t ex dammen på Stora Tenholmen, ska vi återkomma till när isen smält. Fågelskyddsområdena vid Mörholmen och vid Käbblingarna städades i god tid före 1 april, det datum då landstigningsförbud börjar gälla. Ett första lass sopor har lämnats till Strömstad.

Januari/Februari/Mars 2013

Efterröjning i Långevik

I januari genomförde vi efterröjningar på Bölebackarna och mot Långevik. Det fanns för många träd kvar för att området skulle kunna klassas som betesmark. Den inledande röjningen för skulpturparken är också klar. När tjälen släpper är det meningen att området ska stängslas för betesdjur. I vinter gör vi också några trädfällningar för privatpersoner.

Oktober/November/December 2012

Röjning för skulpturparken

I vinter röjer vi ett område mellan Kosters Trädgårdar och Bölebackar. Här planeras den skulpturpark som Petter Öhnell beskrivit i en rapportbok. Meningen är att skulpturparken ska öppnas till sommaren. Föreningen som driver projektet har fått statliga bidrag både till röjning och stängsling för betesdjur, samt till konstföremål. Röjningsarbetet, där bland annat en gammal väg tagits fram, påbörjades i november.

Vi exporterar till Norge

Parallellt med det pågående röjningsarbetet ägnar Kosterstiftelsen AB sig åt produktion av ännu fler information-skyltställ i trekantig ek. Beställningar finns från både Kosterhavets nationalparksförvaltning och från kollegorna i norska Ytre Hvaler. Så nu har Koster fått en liten "exportindustri :)

Teneskär sanerat

I höstas sanerade Kosterstiftelsen AB Teneskär på resterna av den musselodling som drevs utanför Brevik för många år sedan. På Teneskär tog vi hand om cirka 1,5 ton sopor. Det var dels så kallad ormlina, dels nylonremsor med insydda järntenar som vikter. Remsorna påminner om sadelgjord till utseendet och kunde också tas för ilandfluten tång där de låg. Nu "kalvar" det inte längre skräp från Teneskär - och det blir lite mindre att ta hand om i strandstädningen längs Sydkosters västliga stränder framöver. Jobbet blev klart i oktober.

Juli/August/September 2012

Långegärdsholmen stängslas för betesdjur

I höst startade Kosterstiftelsen AB arbetet med att bygga ett nytt stängsel för betande djur vid Långegärdsholmen (som egentligen är en udde) på Sydkoster. Stängslet blir ca 550 meter långt och förses med el-tråd. Det ska klara både får och annan boskap, men troligen blir det mest aktuellt med får i den här fållan. Stängslet går över mark som ingår både i nationalparken och i naturreservatet. Det löper från vatten till vatten och kommer att skärma av Långegärdsholmen, men fållan förses med både körgrindar och gånggrindar. Området ansluter till den befintliga hagen vid ”Höljen”. Området har röjts inför ny-stängslingen. I sommar har ytterligare ca 700 kvadratmeter röjts för att beteshagen ska få en vettig utformning mot söder. EU har bidragit med pengar till röjning och stängsling ur Life + fonden. Ambitionen är att återupprätta naturbetesmarker och göra det möjligt att fortsättningsvis hålla nere igenväxningen av markerna. Arbetet med stängslingen är tufft. Stängslet går över starkt kuperad bergig terräng och det krävs en del uppfinningsrikedom för att montera stolpar och fårnät på de mest besvärliga ställena.

April/Maj/Juni 2012

Ökad sopmängd på stränderna

Strandstädningen för 2012 blev i stort sett klar till före midsommar. Det som återstår är fågelskyddsområdet vid Torgrimmen och några angränsande småholmar. De städas antagligen i början av september. Kosterstiftelsen AB har samlat ihop ca 1900 säckar och ca 200 fisklådor plus en massa annan bråte som till exempel trossar, kylskåp, bildäck och teve-apparater från stränderna. Vi har lämnat drygt 18 ton till återvinning som brännbart material. Det miljöfarliga avfallet innefattar bland annat 20 dunkar olja och andra kemikalier, ett 30-tal lysrör, ca 200 liter varierande aerosoler (sprayburkar) och ett stort antal nödraketer, samt en del annat explosivt material. Till detta kommer åtskilliga hundratals kilo krossat glas och metallskrot. Emellanåt träffar vi på lite ”roligare” strandsopor: i år kan nämnas en harpun, en gitarr, ett fint fat i fajans (helt!), en komplett övningsdocka för räddningsdykare och ett armbandsur. Men mest är det skräp av tristare slag; framför allt mängder av små bitar plast som sätter sig i slån och törnen längs stränderna. I år har vi grävt djupt i en riktig ”skitvik” vid Storesnart. Därifrån bärgade vi 80 säckar sopor och en 50 meter lång 4-tums tross.

Januari/Februari/Mars 2012

Strandstädning i full gång

Kosterstiftelsen har också under 2012 uppdraget att sköta strandstädningen i Kosterhavets nationalpark och angränsande naturreservat. I år drog kampanjen igång redan den 23 mars på Mörholmen och Klåvningen, med 14 säckar sopor som resultat. På Stora och Lilla Brattskär några dagar senare blev det drygt 50 säckar, indikationer på att sopmängden är större i år. Troligen beror detta på de blåsiga veckorna i höstas och nu i vår, samt att isen aldrig lade sig. Ytterligare ett fågelskyddsområde, det vid Storesnart, har städats före 1 april, när landstigningsförbud inträder. Basteviken har städats en första gång, men där driver det tyvärr ständigt in sopor. Det är väldigt mycket söndersliten plast och söndersliten nylontråd i år. Städningen kommer att pågå till mitten av juni.

Djurhållning

Djurhållning på Sydkoster drivs nu av Sandra Lek och Helena Torgilsman i deras eget företag Kosterlamm. Fårskinn kommer att säljas via Strandkanten på Nordkoster. Mer information hittar du på kosterlamm@live.se

Stängsling

Under vintern stängslades bland annat Juliahagen och Kyrkohagen på Syd. Nästa uppgift är att stängsla in Långegärdsholmen som röjdes i vintras.

December 2011

Vandringslederna färdiga

Projektet med vandringslederna på båda Kosteröarna är sedan en tid tillbaka genomfört i alla detaljer. Det sista vi gjorde var att montera två rep, fästa i genomborrade markörer, vid ett besvärligt stället i Kyrkosund på röda stigen. En hel del spänger har byggts, den längsta nedanför Ramnefjäll är cirka 60 meter. Vid sundet på den blå stigen, mellan Bergdalen och skolan på den gröna stigen och från Bölebackarna mot Brevik på den gula stigen, är andra exempel där tillgängligheten genom sanka områden har förbättrats. Responsen från vandrande på den nya uppmärkningen av vandringslederna med markörer och vägvisare har varit mycket positiv. Projektet är nu avslutat.

November 2011

Ursholmen mer tillgängligt

Under november arbetar personal från Kosterstiftelsen med att göra Ursholmen mer tillgängligt. Från bryggan fram till dasset byggs ett trädäck med räcken, för att det ska bli lättare att ta sig fram. Dick Andersson från Nordkoster är projektledare, projektet bekostas av Kosterhavets Nationalpark. Materialet är, precis som när det gäller skyltar, bänkar och markörer, massiv ek.

Städning på Kalvö-Lindö

I mitten av november har Kosterstiftelsen AB hjälpt Västkuststiftelsen med att städa stränder på Lindö och Kalvö i Tanums kommun. På den långa klapperstens-stranden längs med Lindöns västsida drog man ihop 90 säckar skräp. Också hamnområdet i Kalvö har snyggats upp.

Juni/Juli/Augusti 2011

Stigar på Nordkoster

Arbetet med att skylta stigarna på Nordkoster har genomförts under våren och försommaren. Det är den oranga och den vita stigen enligt vandringsleds-kartan som nu märks ut med markörer och vägvisare. Samtidigt ersätts de gamla skyltarna med information om naturreservatet med nya skyltar - i nya skyltställ. Det blir också några nya bord och bänkar. Precis som på Sydkoster är allt tillverkat av obehandlad massiv ek.

Slåtter på Sydkoster

Slåttern på Sydkoster är nästan klart. Det ser ut att bli en bra skörd i år. Nu återstår bara slåttern med lie och slåtterbalken i naturvårdsområdena. De områdena är väldigt blomrika i år och kommer att slås i slutet av juli.

Maj 2011

Full fart på strandstädningen!

Strandstädningen inom Kosterhavets nationalpark startade tidigt i år, redan de sista dagarna i mars. Kosterstiftelsens AB vann upphandlingen om strandstädningen och arbetar under våren intensivt med att samla ihop alla sopor som hamnat på stränder, holmar och skär. I slutet av april hade fem ton lämnats till återvinningen i Strömstad. Som vanligt mycket pet-flaskor, plastsjok, dunkar och allehanda förpackningar. Stränderna på Nord-Koster är städade, men till Basteviken återkommer vi ytterligare någon gång före midsommar. På Syd-Koster återstår i början av maj endast Sanna och Ottolsvik. Uppdraget omfattar en mängd holmar i Kosterarkipelagen: Burholmen, Mörholmen, Lådderskären, Ursholmarna, Tjälleskär, Sockna osv osv. Men det gäller också holmar utanför Saltö och Rossö - och holmar i Tanums kommun som t ex Storesnart och Bissen. Mängden sopor i Koster-området tycks vara lika med föregående år. I Tanum, där Kosterstiftelsen städade förra året efter att strandstädningen tidigare varit eftersatt i många år, är mängden naturligt nog mindre. Flera döda fåglar, intrasslade i nät, har hittats - ett tydligt exempel på vad soporna kan ställa till med. Vi plockar back-vis med glas, det mesta krossat - och får både en vackrare miljö och minskad risk för skador på bara fötter i sommar. Städningen skall vara färdig till den 15 juni - undantaget holmar som omfattas av fågelskydd mellan den 1 april och den 31 juli. Där städar vi i augusti månad.

Bäh bäh svarta lamm...

Nu har de kommit - lammningen är klart och det finns 79 svarta lamm på Koster. Än så länge är lammen på Sydkoster, men snart ska de ut i skärgården. Och sedan finns det möjlighet att hälsa på de - missa inte lammfikat. Ladda ner mer info

Mars/April 2011

Våren är på väg...Fåren klipptes i slutet av mars och om en månad börjar lamningen. I år blir det ca 100 lamm på Sydkoster. Under mars månaden röjde vi hagarna på Sydkoster och snart är marken klart för att börjar stängsla om en del. Och så är det dags för strandstädningen: Kosterstiftelsen AB är leverantör för strandstädningen i hela Kosterhavets Nationalpark i 2011 och nu är snön nästan borta så vi kan sätta igång. Vandringslederna på Nordkoster står näst på tur: här ska det märkas med vägvisare och markör.

Januari/Februari 2011

I början av året röjde vi Pumpedalen och en trekant öster om högen på Nordkoster och utförde en del privatjobb som röjningen vid Filjestadsvägen som ni ser på bilden. I såghallen tillverkas bänkar och bord till rastplatser i nationalparken – kylan satt stopp för jobbet med spängerna på Sydkoster och vägvisare på Nordkoster.

November/December 2010

Nu är alla vägvisare och markörer på Sydkoster på plats och det är bara att ge sig ut och vandra! På gula stigen började vi dessutom att sätta de första spängerna, men nu stoppar kylan och snön det arbetet. Snart kommer vi istället att börja märka upp vandringslederna på Nordkoster. Annars är lite röjning och stängsling på gång och de första lammen har skickats till slakten. Vi har också haft en mysig personalfest i vintermörkret med god fisksoppa och dans till 60-tals-live-musik....

Oktober 2010

Djurflytt

Efter en liten fårjakt har alla fåren i skärgården flyttat hem till Koster. Nu återstår det att separera bagglammen från tackorna och bestämma vilka får ska skickas till höstslakten. Kossorna har också flyttats tillbaka till vinterhagen i Brevik.

Vandringsleder på Koster

Under hösten arbetar vi med att sätta ut markörer och vägvisare längs Kosteröarnas vandringsleder, de som på kartor är märkta med olika färger. Vi har börjat med den gula stigen som sträcker sig från Ekenäs över Nästången och Brådden till Brevik och sedan genom skogen över Bölebackarna till Långagärde. Markörerna är tillverkade av trekantsågad ek. Där det går gräver vi ner dem, är det berg så borrar vi och fäster dem med bladdubb. Färgmarkeringen görs när vädret är lämpligt.

September 2010

Inspirationsresa

Den 26 augusti bjöd Länsstyrelsen på en inspirationsresa inom djurhållning och förädling. Sandra Lek, Helena Torgilsman, Helena von Bothmer, Göran Lyth och Göran Larsson från Kosterstiftelsen AB följde med. Deltagarna reste till Överön i Kungälvs Kommun – här sysslar Roy Andersson med islandshästar, nötkreatur och får. På plats fanns också företaget Svenska Saltängslamm som jobbar på Styrsö i Göteborgs skärgård. Sedan gick resan vidare till Töllås Fårgård på Orust (www.fargard.se). Här födar Morgan och Barbara Baumann upp får och förädlar både köttet och grönsaker och frukt. Resan var mycket insprirerande och det utbyttes många erfarenheter och tips. Kosterstiftelsen AB bestämde sig efter resan att återta både köttet och skinn efter höstslakten och behåller gotlandsfåren.

Strandstädning

I år städade vi nästan hela nationalparken. På de holmar som ligger i Tanums kommun var det stora mängder strandsopor. Där var det länge sedan någon organiserad städning genomfördes och det blev ett 60-tal säckar de flesta dagar vi var ute och städade. I Basteviken på Nordkoster hade vi en specialinsats: vi rensade stranden från mållor. Det miljöfarliga avfallet från årets strandstädning är nu också lämnat till destruktion. Två gånger varje vecka åker vi ut med båten Kosterhavet och ser till dem.

Slåtter/stängsling

Andra slåttern togs i början av September. Nu har vi 216 höbalar som räcker hela vintern för alla djur på Sydkoster. På Nordkoster stängslas just nu Dunnaslätten.

Juni/Juli/August 2010

Slåtter

Vid slutet av juli är det dags för slåttern i naturvårdsområdena. Vi slår gräset med lie och slåtterbalken på Sanna, Nästången, Margits äng (Sydkoster) och i fyrhagen på Nordkoster. Sedan får gräset ligga och torka och fröerna ramlar av. I mitten av augusti släpps djuren på som sedan efterbetar och trampar ner fröerna i marken.

Djuren på sommaren

Kossorna njutar en fin sommardag i Brevik och svalkar sig i havet. Fåren trivs bra ute i skärgården. Lammen har växt ordentligt och fåren blir rundare och rundare. Två gånger varje vecka åker vi ut med båten Kosterhavet och ser till dem.

Ditt och datt

Att det är högsäsong märks inte minst längs alla vägar och i soptunnor: vi vägstädar och tömmer två till tre gånger varje vecka. Last but not least är nu alla hastighetsbegränsningsskyltar på plats.

Maj 2010

Skyltställ nu fyllda med innehåll

De skyltställ som Kosterstiftelsen ABs personal tillverkat och sedan monterat på än så länge 15 holmar i Kosterskärgården har nu fyllts med innehåll. I slutet av maj skruvades informationsskyltarna upp: överst en blå skylt med texten "Kosterhavet", nedtill en skylt med bilder och text om Kosterhavets nationalpark. Och inte minst viktigt, med information om de regler som gäller: hastighetsbegränsningar, tältförbud, tyst zon med mera.

Fler delar på skötseln

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har fattat beslut om vilka företag som får konkurrera om skötselarbetena i Kosterhavets nationalpark och angränsande naturreservat. Sex anbudsgivare, vilket innebär alla som lämnat anbud, får teckna ramavtal med länsstyrelsen, för uppgifter som hittills nästan helt skötts av Kosterstiftelsen. Kosterstiftelsen AB rankades som etta inom sakområdet strandstädning. Det gäller Koster, Saltö och Rossö. När det gäller skötseln av naturreservatet inklusive stängsling hamnade Magnus Andersson Kvalitets och Miljökonsult först bland anbudsgivarna på Koster, Saltö och Rossö. Dalaskog AB rankades tvåa. På Koster kom Kosterstiftelsen på tredje plats. Vad allt detta kommer att innebära för den framtida sysselsättningen på öarna är inte riktigt klart, men Kosterstiftelsen ABs ledning har aviserat att det blir kraftiga personalminskningar. Strandstädningen är värd cirka 1,5 miljoner, skötseln på land ungefär lika mycket. Djurhållningen som sådan ingår inte i detta anbud. Rankingen av företagen innebär att det företag som ansetts ha det bästa anbudet först får frågan när det gäller löpande jobb. Men alla arbeten som värderas till mer än 50 000 kronor får alla med ramavtal chansen att ge offert på. Riktigt hur detta kommer att fungera i praktiken är ännu oklart. Ramavtalet gäller tom 2011 och kan komma förlängras.

Fåren

Ett säkert vårtecken i Kosterhavet: nu bräker det får ute på holmarna. Lilla Brattskär befolkas / befåras av åtta baggar ( snälla ). På Arholmen - och angränsande holmar när det är lågvatten - kan du stöta på 33 spilsau-tackor med nio lamm. Och på Tjälleskär betar 25 gutefår. Mer blir det så småningom när lamningen är helt färdig. Transporten sker med traktor från fårhuset vid Krokens gård på Sydkoster till Breviks hamn där fåren lockas ombord på arbetsbåten Kosterhavet.

April 2010

Strandstädning mm

Oh, vad skönt att vara ute i skärgården! Sedan påsk är strandstädningen igång. Glädjande nog är det faktiskt mindre skräp att plocka i år. Troligen beror det på att höst- och vinterstormarna uteblev och att vi hade en lång isvinter. Stängslingen är också igång – Bosse och Tomas arbetar för fullt med att sätta upp ett nytt fårstängsel på Dunnaslätten på Nordkoster. Fåren har blivit av med sin vinterull och nu börjar de att lamma. Själva har vi hälsat våren välkommen med en liten vårfest på campingen på Nordkoster.

Miljöcertificering

I April började vi med hjälp av Ullika Lundgren, miljösamordnare på Göteborgs universitet, att utforma ett långsiktigt miljöledningssystem för Koster Stiftelsens arbete. Miljöledningssystemet följer den internationella certificeringen ISO 14001 som syftar på ständiga miljöförbättringar inom företaget. Rent praktiskt går vi igenom alla våra arbetsområden och granskar hur vi påverkar miljön. Därefter ska vi upprätta en handlingsplan som ska hjälpa oss att nå våra miljömål. Arbetet är en process som kommer att pågå. Det finns ju ständigt nya förbättringar att göra och nya mål att uppnå. Information om vårt miljöarbete kommer vi att lägga ut här på hemsidan.

Mars 2010

Vår

Äntligen vår på Koster - och efter hand tinar snön bort. Vi är ute i skärgården och röjer på Brattskär och på Nordkoster vid Valnäs. En del av fåren är klippta, en del får vänta tills det blir lite varmare.

November/December 2009/Januari 2010/Februari 2010

Vinter

Nu är det vinter och det är en hel del snöskottning och snöröjning med snöslungan både på Nord- och Sydkoster. I november åkte vi på en trevlig personalresa till Sandefjords valfångstmuseum. Rådgivare för djur och växter hjälper oss just nu att förbereda nästa säsong. Arbetet med skyltställen fortsätter och vi väntar på att Kosterhavsdelegationen bildas som ska förvalta Nationalparken.

September/Oktober 2009

Vandringsleder och mm

Just nu jobbar vi med en del privata röjningsuppdrag. På Styrsö har vi bland annat fällt ett 50-tal stora tallar och granar och eldat upp kvistar och grenar på plats. Kommunen hjälper till att frakta bort veden. Arbetet med skyltställen rullar på och de första skyltarna är på plats. Snart ska de norska skyltarna till Nationalparken Yttre Hvaler börja tillverkas. Vi har gått igenom alla vandringsleder för att undersöka var det kan behövas ”vägvisare” (pilar och information). Sen kan det komma att behöva röjas här och var så att det blir enklare att komma fram på stigarna.

Kåla

Kossorna på Nordkoster har åkt hem till Skee. De fick stanna längre än planerat eftersom det lite oväntat föddes en liten kalv på Nordkoster. Allt gick bra och han döptes till Kåla eftersom han föddes på Kålängen. Vi hoppas att han kommer tillbaka till Koster nästa år...

Nationalparken Kosterhavet

09/09/09 klockan 09:09 inleddes invigningsceremonin med Stefan Edman som konferencier i Basteviken på Nordkoster. Med utsikt över havet sjöng Kosterkören och skolbarn från flera skolor i området. Sedan blev det tal av bland andra miljöministern och landshövdingen och kungen ringde in Nationalparken. Firandet fortsatte i Strömstad och Skjärhalden och på kvällen blev det en mysig folkfest med musik och fyrverkerier på Hotel Ekenäs på Sydkoster. Se fler bilder.

August 2009

Invigning

Vi laddar inför invigningen av Nationalparken Kosterhavet. Bland annat röjer vi och rensar tång i Basteviken på Nordkoster – här äger invigningen rum den 09.09.09. Hela invigningsprogrammet finns på www.kosterhavet.se

Skyltverkstad

Produktionen av Skyltställen till Nationalparkerna Kosterhavet och Yttre Hvaler är i full gång. De blir tillverkade av trekantsågad Ekvirke.

Hej då kossarna!

Nu åker kossarna hem till Dingle – de har haft en fin sommar på Koster. Slåttern är klar och om vädret tilllåter så blir det kanske en andra skörd. Och så är det lite strandstädning kvar.

Juni/Juli 2009

"Kosterhavet"

Den 25 maj sjösattes nya arbetsbåten "Kosterhavet".

Längd: 11,70 m / Bredd: 4,00 m / Hästkrafter: 2 x 160 PS Volvo Penta / Skeppsbåt: Baljan 5 m x 1,50 m / Byggd: 2009 i Strömstad / Ägare: Länsstyrelsen

Visst är den flott!

Ett och annat

Ursholmen – fyrtornen på Ursholmen är nyrenoverade och strålar nymålade i svart och vitt över Kosterhavet.

Fåren – pälsfåren stannar på Koster och betar bland annat på de nyröjda områdena som i Långevik. Gutefåren fick åka på sommarsemester och betar ute i skärgården.

Slåttern – pågår och det ser ut att det bli en fin skörd i år dvs rekordmånga balar av bra kvalitet.

Arbetshall – en arbetshall vid reningsverket på Sydkoster byggdes i juni. Här kommer vi att tillverka skyltställen till nationalparken.

Stängsling – just nu stängslar vi i Höljen på Sydkoster, som vi röjde i vintras. Dessutom har vi färdigställt ytterligare en hage vid Myren på Nordkoster.

Maj 2009

Gästande kor

Idag, 20 maj, kom några speciella sommargäster till ön: 10 kossor och en kalv från Dingle. De togs emot med åskväder och regn, men de blev ändå glada över att komma ut efter en hel vinter i ladugården.

Besök på Skärgårdsstiftelsen i Stockholm

Tretton personer från Kosterstiftelsen, anställda och styrelseledamöter, besökte Skärgårdsstiftelsen i Stockholm den 12 maj. Vi blev väldigt vänligt bemötta av lika många personer från Skärgårdsstiftelsen, både från kansliet och från fältet, inklusive jordbrukare med arrendekontrakt. Vi tittade bland annat på deras nya toaletter – latrinkompostering – som i stort sett skötte sig själva, deras mysiga bastu, stängsling, gårdsbutik, båtar och förvaltningsstruktur. Syftet med besöket var att utbyta erfarenheter och samla nya idéer kring den kommande verksamheten. Kosterstiftelsen tackar för en trevlig dag i Stockholms Skärgård!

Lite av varje

Det är vår på Koster! Lamningen på Nordkoster är nästan klar och på Sydkoster är den i full gång. Röjningsarbetet i skog och mark är avslutat för den här säsongen. Istället kommer det att dyka upp blåa plastsäckar överallt – strandstädningen har nämligen börjat. Stränderna på Nord- och Sydkoster har vi redan städat färdigt. Nu väntar vi på vår nya båt, Kosterhavet, som ska ta oss ut till allt skräp på holmarna i skärgården. Arbetet med att renovera fyrarna på Ursholmen pågår och dessutom jobbar vi med stängsling och privata uppdrag. Den 11 maj åker vi österut på en studieresa till Stockholm. Där ska vi bland annat träffa Skärgårdsstiftelsen och se hur de arbetar.

April 2009

Fårklippning

Nu har Axel och Svante från Ljungskile varit på sitt årliga besök på Sydkoster. De klippte drygt 100 får påskfina. De första lammen både på Nordkoster och på Sydkoster har också redan kommit.

Mars 2009

Ursholmen

Nu på våren ska fyrarna ute på Ursholmen renoveras. Föreningen "Fyrens vänner", som tidigare återställde fyren på Nordkoster, samordnar renoveringen. Det södra fyrtornet, som har kvar lanterninen, ska först blästras och sedan målas och rustas upp. På det andra tornet ska socklarna tas bort. Kosterstiftelsen förbereder arbetet på Ursholmen – vi breddar ut vägen upp till fyrarna, så att byggmaterialet kan transporteras upp via fyrhjulingen – och hjälper till t ex när helikoptern körde över drygt 34 ton byggnadsställningar, blästersand, elverk mm från Breviks hamn. Se fler bilder.

Ljungbränning

I mars var det dags för en kurs i ljungbränning. Roy Andersson från Västkustsstiftelsen och Bengt Larsson från Länsstyrelsen i Uddevalla höll kursen i Brevik på Sydkoster. Att bränna marken är ett gammalt sätt för att få bort gammal risig ljung och få fram ny. Särskilt om man har betande djur är det viktigt att ha en blandning av olika gammal ljung. Det är lämpligt att bränna samma områden åtminstone vart tionde år. Man eldar förstås med säkerhetsåtgärder: Först gör man brandgator, sedan bränner man av resten. Det är bra om det blåser ganska ordentligt (idealet är cirka 8 m/sek) eftersom man inte vill bränna marken, utan låta elden vandra snabbt över toppskiktet. I Långegärde provar vi också om det är en metod som kan bekämpa den förhatliga "spanska mördarsnigeln" som gladeligen invaderat öarna.

Röjning och stängsling

Nu är röjningen på Nordkoster längs Valnäsvägen nästan avslutad och vi fortsätter att stängsla först på Myren och sedan på Dunaslätten – om inte frosten kommer tillbaka...

Januari/Februari 2009

Kompetensutveckling

Gemensamt med Kerstin Svennarp-Hilmersson (Kompetenssamverkan BohusDal) och Hans Baurmann (Provigor i Göteborg) genomför Kosterstiftelsen AB en verksamhets- och kompetensutvecklingsanalys. Vi utnyttjar vintermörkret för att ta fram handlings- och kompetensutvecklingsplaner för vår framtid.

Röjningen

Röjningar pågår just nu både på Nord- och Sydkoster. På Nordkoster röjer vi i Miltons Skog (längs Valnäsvägen). Dessutom rev vi bort det gamla staketet på Myren och så fort marken tinar kommer vi att stängsla klart där. På Sydkoster röjdes Höljen som tillhör röjningsområdet Långegärdsholmen. Landskapet här består av öppna berghällar, gräsytor, stränder och vattensamlingar. Höljen betecknar en av de vattensamlingar. Målbilden för Långegärdsholmen är en öppenbetad utmarkshed.

December 2008

Utblick 2009

År 2009 kommer att präglas av förberedelser inför invigningen av nationalparken. Det handlar mest om skyltar, stigar, stängsling och liknande enligt uppgift från Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har även beställt en transportbåt att användas för strandstädning och djurtransport.

Oktober/November 2008

Röjningen

Nu har röjningen slutförs i Långevik och även stängslingen är nästan klar.

Fåren

De öbetande fåren i skärgården flyttades tillbaka till Koster. De följde med mer eller mindre frivilligt... Nu betar de på Koster igen och i början av december släpps in baggarna till tackorna.

Privata jobb

Ett antal röjningar har utförs åt privata markägare under hösten. Dessutom röjde vi på skolgården och åt vägföreningen på Filjestadsvägen. En kommunal tomt på Filjestadsvägen har också gallrats.

September 2008

Röjningen

Röjningen startade i början av september med två nya naturvårdsarbetare Helena Torgilsman och Putte Johander. Just nu röjer vi på två områden: Dunaslätten på Nordkoster och Långevik på Sydkoster. En del av röjarlaget deltog dessutom i en motorsågskurs som hölls på ön.

Kosterstiftelsen AB

Kosterstiftelsen har bildat ett helägt aktiebolag, Kosterstiftelsens AB.
Fr.o.m. 1/9-08 kommer all naturvårdverksamhet drivas i aktiebolaget. Alla anställda är också anställda i bolaget från denna tidpunkt.

Styrelsen består av:

  • Göran Lyth (ordförande), Nordkoster
  • Helena von Bothmer, Sydkoster
  • Lars-Ove Loo, Nordkoster
  • vakant

Juli/Augusti 2008

Slåttergille

Den 11:e juli bjöd Kosterstiftelsen till slåttergille på Sydkoster. På Margits äng vid kyrkogården gick stiftelsens personal och 15 gäster med lie. Efter lunchrasten med sill och potatis hängdes höet traditionsenligt till tork på hässja och vålm.

Slåtter på Syd- och Nordkoster

Slåtterarbetena med traktor är nästan avslutade för i år. Det mesta blir hösilage och används som vinterfoder till fåren. Slåttern på naturskyddsområden som Sane, Nästången och Bölebackarna genomförs nu med slåtterbalk, röjsåg och lie.

Stängsling

Efter stängslingen på Bölebackarna jobbar vi nu på ängen bakom Affären på Sydkoster och byter ut det gamla fårnätet.

Sven Edvard Costers Hus

Här röjde vi i den förvildade trädgården och runt huset. Husets framtid är fortfarande obestämd.

Snigelbekämpning

Tack vare Elisabeth Monteleones donation håller vi på med bekämpning av mördarsniglar i Långegärde. Vi strör ut järnfosfat längs vägarna en gång per vecka. Se reportage från TV4.

Soptunnor

Soptunnorna längs vägarna är ett samarbete mellan Stiftelsen och Kosters företagare. Vi ställde upp tunnorna i fjol och tömmer dem två gånger i veckan under högsäsongen.